ضد باکتری ضد شهردار

Antibacterials | داروهای ضد باکتری | دارویاب- ضد باکتری ضد شهردار ,داروهای ضد باکتری: ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی) Antibacterials داروهای ضد باکتری; 1: امیکاسین: Amikacin: امیکاسینAntibacterials | داروهای ضد باکتری | دارویابداروهای ضد باکتری: ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی) Antibacterials داروهای ضد باکتری; 1: امیکاسین: Amikacin: امیکاسینAntibacterials | داروهای ضد باکتری | دارویاب

داروهای ضد باکتری: ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی) Antibacterials داروهای ضد باکتری; 1: امیکاسین: Amikacin: امیکاسین

Antibacterials | داروهای ضد باکتری | دارویاب

داروهای ضد باکتری: ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی) Antibacterials داروهای ضد باکتری; 1: امیکاسین: Amikacin: امیکاسین

Antibacterials | داروهای ضد باکتری | دارویاب

داروهای ضد باکتری: ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی) Antibacterials داروهای ضد باکتری; 1: امیکاسین: Amikacin: امیکاسین