از وسایل منزل نزدیک من استفاده می کرد

khabarban.com- از وسایل منزل نزدیک من استفاده می کرد ,محمود فکری می گوید باید جوری کار کنیم که هم شادابی در تیم به وجود بیاید و هم بحث مصدومیت نباشد. محموkhabarban.comمحمود فکری می گوید باید جوری کار کنیم که هم شادابی در تیم به وجود بیاید و هم بحث مصدومیت نباشد. محموkhabarban.com

محمود فکری می گوید باید جوری کار کنیم که هم شادابی در تیم به وجود بیاید و هم بحث مصدومیت نباشد. محمو

khabarban.com

محمود فکری می گوید باید جوری کار کنیم که هم شادابی در تیم به وجود بیاید و هم بحث مصدومیت نباشد. محمو

khabarban.com

محمود فکری می گوید باید جوری کار کنیم که هم شادابی در تیم به وجود بیاید و هم بحث مصدومیت نباشد. محمو