حمام و بدن در اقیانوس کار می کند

ساعت اپل 6 ماه بعد از افتادن در اقیانوس هنوز کار می کند ...- حمام و بدن در اقیانوس کار می کند ,"رابرت بینتر" ساعت هوشمند اپل خود را شش ماه پیش در حال موج سواری در کالیفرنیا در آب گم کرد، اما این ساعت به تازگی در حالی پیدا شده که هنوز هم کاملاً سالم است و کار می کند.ساعت اپل 6 ماه بعد از افتادن در اقیانوس هنوز کار می کند ..."رابرت بینتر" ساعت هوشمند اپل خود را شش ماه پیش در حال موج سواری در کالیفرنیا در آب گم کرد، اما این ساعت به تازگی در حالی پیدا شده که هنوز هم کاملاً سالم است و کار می کند.ساعت اپل 6 ماه بعد از افتادن در اقیانوس هنوز کار می کند ...

"رابرت بینتر" ساعت هوشمند اپل خود را شش ماه پیش در حال موج سواری در کالیفرنیا در آب گم کرد، اما این ساعت به تازگی در حالی پیدا شده که هنوز هم کاملاً سالم است و کار می کند.

ساعت اپل 6 ماه بعد از افتادن در اقیانوس هنوز کار می کند ...

"رابرت بینتر" ساعت هوشمند اپل خود را شش ماه پیش در حال موج سواری در کالیفرنیا در آب گم کرد، اما این ساعت به تازگی در حالی پیدا شده که هنوز هم کاملاً سالم است و کار می کند.

ساعت اپل 6 ماه بعد از افتادن در اقیانوس هنوز کار می کند ...

"رابرت بینتر" ساعت هوشمند اپل خود را شش ماه پیش در حال موج سواری در کالیفرنیا در آب گم کرد، اما این ساعت به تازگی در حالی پیدا شده که هنوز هم کاملاً سالم است و کار می کند.