ممکن است من دست هایم را بشویم

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟ ( ۴ روش ساده ) - دلبرانه- ممکن است من دست هایم را بشویم ,فردی که شما را دوست دارد ممکن است کارهایی انجام دهد که نظر شما را به آن کار جلب کند. اگر زمانی که نزدیک آن ها هستید باز هم با صدای بلند با شما صحبت می کنند، یا زمانی که کنار آن ها هستید و با صدای ...اکسل یا ماشین حساب !؟ مسئله این است . . . - ویرگولبهتر است با مثال جلو برویم تا بهتر یاد بگیریم . سه کلاس 5 نفره را در نظر میگیریم که نمرات آنها را در زیر می بینیم . کلاس الف : 2،5،7،20،20. کلاس ب : 9،9،12،12،12. کلاس پ : 10.8،10.8،10.8،10.8،10.8چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟ ( ۴ روش ساده ) - دلبرانه

فردی که شما را دوست دارد ممکن است کارهایی انجام دهد که نظر شما را به آن کار جلب کند. اگر زمانی که نزدیک آن ها هستید باز هم با صدای بلند با شما صحبت می کنند، یا زمانی که کنار آن ها هستید و با صدای ...

اکسل یا ماشین حساب !؟ مسئله این است . . . - ویرگول

بهتر است با مثال جلو برویم تا بهتر یاد بگیریم . سه کلاس 5 نفره را در نظر میگیریم که نمرات آنها را در زیر می بینیم . کلاس الف : 2،5،7،20،20. کلاس ب : 9،9،12،12،12. کلاس پ : 10.8،10.8،10.8،10.8،10.8

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟ ( ۴ روش ساده ) - دلبرانه

فردی که شما را دوست دارد ممکن است کارهایی انجام دهد که نظر شما را به آن کار جلب کند. اگر زمانی که نزدیک آن ها هستید باز هم با صدای بلند با شما صحبت می کنند، یا زمانی که کنار آن ها هستید و با صدای ...

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟ ( ۴ روش ساده ) - دلبرانه

فردی که شما را دوست دارد ممکن است کارهایی انجام دهد که نظر شما را به آن کار جلب کند. اگر زمانی که نزدیک آن ها هستید باز هم با صدای بلند با شما صحبت می کنند، یا زمانی که کنار آن ها هستید و با صدای ...

چگونه با وسواس برخورد کنیم؟

برای مثال به خودتان بگویید: من فکر یا احساس نمی کنم که دست هایم کثیف است. من وسواس دارم که دست هایم کثیف است. یا من احساس نمی کنم که نیاز به شستن دست هایم دارم. من وسواس دارم که دست هایم را بشویم.

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟ ( ۴ روش ساده ) - دلبرانه

فردی که شما را دوست دارد ممکن است کارهایی انجام دهد که نظر شما را به آن کار جلب کند. اگر زمانی که نزدیک آن ها هستید باز هم با صدای بلند با شما صحبت می کنند، یا زمانی که کنار آن ها هستید و با صدای ...

اکسل یا ماشین حساب !؟ مسئله این است . . . - ویرگول

بهتر است با مثال جلو برویم تا بهتر یاد بگیریم . سه کلاس 5 نفره را در نظر میگیریم که نمرات آنها را در زیر می بینیم . کلاس الف : 2،5،7،20،20. کلاس ب : 9،9،12،12،12. کلاس پ : 10.8،10.8،10.8،10.8،10.8

چگونه با وسواس برخورد کنیم؟

برای مثال به خودتان بگویید: من فکر یا احساس نمی کنم که دست هایم کثیف است. من وسواس دارم که دست هایم کثیف است. یا من احساس نمی کنم که نیاز به شستن دست هایم دارم. من وسواس دارم که دست هایم را بشویم.

چگونه با وسواس برخورد کنیم؟

برای مثال به خودتان بگویید: من فکر یا احساس نمی کنم که دست هایم کثیف است. من وسواس دارم که دست هایم کثیف است. یا من احساس نمی کنم که نیاز به شستن دست هایم دارم. من وسواس دارم که دست هایم را بشویم.

اکسل یا ماشین حساب !؟ مسئله این است . . . - ویرگول

بهتر است با مثال جلو برویم تا بهتر یاد بگیریم . سه کلاس 5 نفره را در نظر میگیریم که نمرات آنها را در زیر می بینیم . کلاس الف : 2،5،7،20،20. کلاس ب : 9،9،12،12،12. کلاس پ : 10.8،10.8،10.8،10.8،10.8

چگونه با وسواس برخورد کنیم؟

برای مثال به خودتان بگویید: من فکر یا احساس نمی کنم که دست هایم کثیف است. من وسواس دارم که دست هایم کثیف است. یا من احساس نمی کنم که نیاز به شستن دست هایم دارم. من وسواس دارم که دست هایم را بشویم.

چگونه با وسواس برخورد کنیم؟

برای مثال به خودتان بگویید: من فکر یا احساس نمی کنم که دست هایم کثیف است. من وسواس دارم که دست هایم کثیف است. یا من احساس نمی کنم که نیاز به شستن دست هایم دارم. من وسواس دارم که دست هایم را بشویم.

اکسل یا ماشین حساب !؟ مسئله این است . . . - ویرگول

بهتر است با مثال جلو برویم تا بهتر یاد بگیریم . سه کلاس 5 نفره را در نظر میگیریم که نمرات آنها را در زیر می بینیم . کلاس الف : 2،5،7،20،20. کلاس ب : 9،9،12،12،12. کلاس پ : 10.8،10.8،10.8،10.8،10.8